خرم هاست | Khorramhost.ir

بسته اول

 • مقدار فضا50 MB
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • FTP accountsنامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • سایر امکاناتنامحدود
6000 تومان در ماه

بسته دوم

 • مقدار فضا100 Mb
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • FTP accountsنامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • سایر امکاناتنامحدود
10000 تومان در ماه

بسته سوم

 • مقدار فضا200 MB
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • FTP accountsنامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • سایر امکاناتنامحدود
16000 تومان در ماه

بسته چهارم

 • مقدار فضا300 MB
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • FTP accountsنامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • دامنه رایگاننامحدود
30000 تومان در ماه